Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Skip to content
Verkkokauppa Korut Kellot Rahat Setelit Keräilytarvikkeet Kirjallisuus Kunniamerkit Militaria Mitalit Olympia Hopeaesineet Muuta HUUTOKAUPAT Seuraava huutokauppa Ostaminen huutokaupassa Myyminen huutokaupassa Kuntoluokitus ja lyhenteet Huutokauppasäännöt Arviointi Korujen arviointi Kellojen arviointi Kohteiden arviointi Kuolinpesät Vakuutusyhtiöille Meistä Yhteystiedot Yritysesittely Holmaston historia Caritha Holmasto – von Schantz in memoriam 1942-2017 Lehdistö & Media Blogi Ostamme kultaa

Huutokaupan myyntiehdot

 1. TOIMEKSIANNON LUONNE JA LAAJUUS
  Holmasto sitoutuu toimeksiannon saajana huutokauppaamaan toimeksiantajan (myyjä) lukuun tältä Suomessa vastaanottamiaan kohteita yhtiön verkkosivustolla toimivissa verkkohuutokaupoissa. Myyjän on rekisteröidyttävä Holmastolle ja annettava kaikki Holmaton rutiinien mukaiset tiedot, ennen kuin voi myydä kohteita Holmaston verkkohuutokaupoissa. Jos rekisteröidyt tiedot muuttuvat, myyjän on itse ilmoitettava muutoksista Holmastolle. Holmasto pidättää oikeuden kieltäytyä rekisteröimästä tietoja tai poistaa tiedot rekisteristä syytä ilmoittamatta. “Holmasto” viittaa yritykseen Rahaliike Holmasto seur. Mynthandel Ky. Ellei muuta ole sovittu, Holmastolla on oikeus myydä myytäväksi jätetyt kohteet Holmaston sopivaksi katsotulla huutokauppamuodolla (vasarahuutokauppa tai verkkohuutokauppa) ja markkinoida kohteita muilla tavoilla kuin markkinapaikan kautta. Ellei muuta ole sovittu, Holmastolla on vapaus myydä myytäväksi jätetty kohde Holmaston arvion mukaan parhaan tuloksen tuottavassa huutokaupassa ja Holmaston sopivaksi katsomana ajankohtana. Holmastolla on oikeus muuttaa huutokaupan ajankohtaa tai peruuttaa huutokauppa. Holmasto veloittaa myyntiprovision (15% ,kuitenkin vähintään 20€ ) sekä kohdekohtaisen käsittely- ja valokuvausmaksun 19.75 €. Holmaston yhteystiedot ovat, Holmasto, rek.nro FI-0888544-8, Aleksanterinkatu 50, 00100 Helsinki, sähköposti: laskutus@holmasto.fi puhelin: +358 9 666 500.
 2. KOHTEEN JÄTTÄMINEN JA VASTAANOTTAMINEN
  Myytäväksi jätetyt kohteet tutkitaan luetteloinnin yhteydessä. Vasta tällaisen tutkimisen jälkeen Holmasto päättää kohteiden ottamisesta huutokauppamyyntiin. Myyjä takaa, että hänellä on ehdoton omistusoikeus.
 3. SÄILYTYS- JA VAKUUTUSVASTUU
  Holmasto pitää kohteet vakuutettuina niiden vastaanottamisesta lähtien esimerkiksi murto-, palo-, tai vesivahingon sekä varkauden varalta kunkin kohteen minimihintaa vastaavasta arvosta myyntimaksuilla vähennettynä tai vasarahintaa vastaavasta arvosta myyntimaksuilla vähennettynä. Ellei minimihintaa ole määritetty tai jos kyse on arviointitoimeksiannosta, sovelletaan Holmaston alustavaa hinta-arviota. Holmaston vastuulla olevan tahon kohteelle aiheuttama vahinko korvataan, mikäli Holmaston tai sen vastuulla oleva taho on toiminut huolimattomasti. Holmasto ei vastaa kohteelle näyttöjen tai käsittelyn aikana aiheutuneista vähäisistä vaurioista. Holmastolla on oikeus korjata esineelle aiheutunut vahinko korvauksen maksamisen sijaan, mikäli Holmasto katsoo sen aiheelliseksi. Holmasto ei ole velvollinen korvaamaan myyjälle vahinkoa, jonka määrä ylittää edellä mainitun vakuutusarvon tai minimihinnan myyntimaksuilla vähennettynä. Jos Holmasto maksaa myyjälle korvauksen kohteesta, kohteen omistusoikeus siirtyy Holmastolle ja Holmastolla on oikeus ottaa se haltuunsa. Holmasto veloittaa voimassa olevan hinnaston mukaisen vakuutusmaksun.
 4. KOHTEEN KUVAUS JA LÄHTÖHINTA
  Ellei muuta ole sovittu, Holmasto päättää kohteesta luetteloinnin ja markkinoinnin yhteydessä esitettävistä valokuvista ja kuvauksesta sekä tuotteelle määritettävästä minimihinnasta. Minimihinta asetetaan alalla noudatettavan hyvän tavan mukaisesti. Minimihinta on vain arvio, mistä tarjoaminen aloitetaan. Kohteen lopullinen myyntihinta voi muodostua merkittävästi lähtöhintaa suuremmaksi, mutta ei pienemmäksi. Myyjän vastuulla on selvittää, minkä kuvauksen mukaan kohde myydään, sekä huomauttaa Holmastolle mahdollisista kuvauksessa olevista havaitsemistaan virheistä. Holmasto ei vastaa virheellisistä tai epätäydellisistä luettelointitiedoista sikäli kuin tiedot eivät ole olennaisia.
 5. MYYNTIVALUUTTA
  Myytäväksi vastaanotettujen kohteiden arviointi, myynti ja maksaminen tapahtuu euroina (EUR). Myös kaikkien kohteisiin liittyvien maksujen valuuttana on euro (EUR).
 6. MYYNTITOIMEKSIANNON PERUUTTAMINEN
  Myyjällä on oikeus peruuttaa myyntitoimeksianto, ellei kohdetta ole vielä julkaistu. Myyntitoimeksiannon peruuttamisesta peritään voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Ellei myyjä ole noutanut kohdetta Holmaston ilmoittamaan määräaikaan mennessä, Holmastolla on oikeus veloittaa voimassa olevan hinnaston mukainen säilytysmaksu sekä ulkopuoliseen varastoon kuljetuksesta ja varastoinnista aiheutuneet kustannukset. Varastointi tapahtuu myyjän kustannuksella ja riskillä. Holmastolla on oikeus pitää kohdetta hallussaan vakuutena, jos Holmastolla on saatavia myyjältä. Myyntitoimeksiannon peruutus on tehtävä kirjallisesti.
 7. MYYMÄTTÄ JÄÄNEET KOHTEET
  Myyjän on noudettava myymättä jääneet kohteet viimeistään viiden (5) päivän kuluttua huutokaupan päättymisestä. Holmasto voi myyjän pyynnöstä huolehtia kohteen kotiinkuljetuksesta myyjän kustannuksella. Mikäli kohdetta ei noudeta tai kotiinkuljetusta ei pyydetä määräajassa, eikä myyjä samassa ajassa myöskään ilmoita Holmastolle myyntimenettelyn keskeyttämisestä, Holmastolla on oikeus huutokaupata kohde uudelleen. Holmastolla on tällöin myös oikeus alentaa minimihintaa Holmaston oman harkinnan mukaan. Mikäli Holmasto ei aio huutokaupata kohdetta uudelleen, tästä on ilmoitettava myyjälle postitse tai sähköpostitse. Mikäli myyjä ei ole Holmaston lähetettyä tällaisen ilmoituksen noutanut kohdetta Holmaston ilmoittamaan määräaikaan mennessä, Holmastolla on oikeus veloittaa voimassa olevan hinnaston mukainen säilytysmaksu sekä ulkopuoliseen varastoon kuljetuksesta ja varastoinnista aiheutuneet kustannukset. Varastointi tapahtuu myyjän kustannuksella ja riskillä. Holmastolla on myös oikeus lahjoittaa myymättä jäänyt kohde hyväntekeväisyysjärjestölle, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät: kukaan ei ole jättänyt tarjousta kohteesta, kohteen alkuperäinen minimihinta on ollut enintään 150 euroa, kohdetta ei ole noudettu tai pyydetty kotiinkuljetettavaksi edellä määrätyssä ajassa, ja myyjä ei ole samassa ajassa ilmoittanut Holmastolle tulevansa noutamaan kohteen. Jos kohde on jäänyt myymättä, Holmastolla on kohteen noutamiseen asti oikeus myydä kohdetta uudelleen parhaaksi näkemällään menetelmällä, sillä edellytyksellä, että myynti tapahtuu hintaan, jonka vähimmäismäärä vastaa sovittua minimihintaa. Ellei kohdetta ole noudettu kolmen (3) kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun myyjää on kehotettu hakemaan kohde, ja kehotuksessa on ilmoitettu, että kohde saatetaan myydä tietyn ajan kuluttua, Holmastolla on oikeus myydä kohde elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain mukaisesti (688/1988). Tässä tapauksessa Holmasto päättää hyväksyttävän hinnan. Holmastolla on oikeus pidättää tällaisen myynnin myyntisummasta korvaus säilytys- ja kuljetuskustannusten kattamiseksi. Vähennysten jälkeen mahdollinen ylijäämä tilitetään myyjälle. Ellei Holmasto onnistu myymään kohdetta eikä kohdetta alkuperäinen lähtöhinta ole suurempi kuin 150 euroa, Holmastolla on oikeus lahjoittaa kohde hyväntekeväisyysjärjestölle.
 8. PERUUTTAMISOIKEUS
  Holmaston kautta tapahtuvaan myyntiin sovelletaan Suomen etämyynnistä ja liiketilojen ulkopuolella tehdyistä sopimuksista annettua lakia (2005:59) tai Suomen kuluttajansuojalakia (38/1978). Mikäli ostaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, Holmasto pidättää oikeuden julkaista kohde uudelleen huutokaupattavaksi, ilmoittamatta siitä myyjälle ennakkoon. Holmastolla ei tällaisessa tilanteessa ole mitään taloudellista vastuuta myyjää kohtaan uudelleen myytävän kohteen loppuhinnan muutosten osalta. Mikäli ostaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, Holmasto pidättää samalla oikeuden vaatia mahdollisesti saamatta jäänyttä korvausta myyjältä.
 9. TILITYS / MAKSU
  Alustava tilityskirje lähetetään sähköpostitse huutokaupan päätyttyä ja se on myös nähtävillä rekisteröityneen ja sisäänkirjautunenn myyjän omilla sivuilla www.holmasto.fi . Ellei myyjä ole ilmoittanut voimassa olevaa sähköpostiosoitetta, myyjällä on velvollisuus ottaa yhteyttä Holmastoon lopullisen selvityksen saamiseksi. Vasarahintoihin liittyvät tiedot julkaistaan verkkosivulla, www.holmasto.fi .
  Holmasto suorittaa maksun noin kolmekymmentäviisi (35) kalenteripäivää verkkohuutokaupan jälkeen sillä edellytyksellä, että ostaja on maksanut hinnan täysimääräisenä eikä mitään reklamaatiota tai kaupan perumista ole tehty, eikä lakisääteistä peruuttamisoikeutta ole käytetty. Kuluttajankaupassa ostajalla on lakisääteinen neljäntoista (14) kalenteripäivän peruuttamisaika, joka alkaa ostajan saatua kohteen haltuunsa. Jos ostajan peruuttamisaika ei ole umpeutunut säännönmukaisella maksuhetkellä, maksua myyjälle lykätään viidenteen (5.) pankkipäivään peruuttamisajan umpeutumisesta sillä edellytyksellä, että ostaja ei ole peruuttamisajan kuluessa ilmoittanut Holmastolle haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan. Jos ostaja on ilmoittanut tästä Holmastolle mutta ei palauta kohdetta lakisääteisessä ajassa (palauttamisaika), Holmastolla on oikeus vaatia ostajalta kaupan täytäntöönpanoa. Tällaisessa tapauksessa maksun suoritusta myyjälle lykätään viidenteen (5.) pankkipäivään palauttamisajan päättymisestä (ts. enintään kaksikymmentäkahdeksan (28) kalenteripäivää lisättynä viidellä (5) pankkipäivällä siitä ajankohdasta, kun ostajan katsotaan saaneen kohteen haltuunsa). Holmasto säilyttää ostajalta saadut maksut asiakasvaratilillä, tilitettävistä varoista annetun lain mukaisesti. Maksut suoritetaan ainoastaan EU:n sisäisille pankkitileille tai muille Holmaston hyväksymille tileille. Myyjä vastaa tilitietojen oikeellisuudesta. Holmastolla on oikeus evätä kolmannen osapuolen maksu, eli maksu muulta kuin ostajalta. Mikäli myyjällä on erääntynyttä velkaa Holmastolle, Holmastolla on oikeus kuitata maksu tällaisen velan suoritukseksi. Holmastolla ei ole velvollisuutta ryhtyä toimenpiteisiin ostajaa kohtaan, eikä se vastaa myyjälle siitä, että ostaja panee kaupan täytäntöön. Tämä koskee myös myyjälle maksun viivästymisestä tai suorittamatta jäämisestä aiheutunutta vahinkoa. Holmasto ei siten nosta mahdollista vahingonkorvauskannetta maksuvelvollisuutensa täyttämättä jättänyttä ostajaa kohtaan sopimatta asiasta erikseen myyjän kanssa.
 10. VASTUU VIRHEISTÄ
  Myyjää muistutetaan siitä, että kohteet myydään Holmaston ostajiin soveltamien yleisten ehtojen mukaisesti. Myyjää muistutetaan myös siitä, että ostaja voi vedota myydyn kohteen virheeseen tai puutteeseen Holmaston ostajiin soveltamien yleisten ehtojen ja/tai pakottavan kuluttajalainsäädännön mukaisesti. Jos Holmasto joutuu vastaamaan virheistä kohteen ostajaa kohtaan, Holmastolla on oikeus suorittaa korvaus ostajalle ja vaatia myyjältä korvaus, joka vastaa Holmaston toteuttaman virhekorjauksen arvoa tai ostajalle maksettuja korvauksia. Myyjä vastaa kohteen aitoudesta. Mikäli kohde esimerkiksi osoittautuu Holmaston arvion mukaan väärennökseksi tai jäljennökseksi tai liittyy rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen, Holmastolla on oikeus maksaa hinta takaisin ostajalle ja vaatia vastaavaa korvausta myyjältä. Jos ostaja haluaa perua kaupan, Holmastolla on oikeus päättää, hyväksytäänkö peruminen. Jos kauppa perutaan, Holmastolla on oikeus, muttei velvollisuutta, myydä kohde uudelleen. Holmastolla on yksipuolinen oikeus keskeyttää huutokauppa sekä siirtää tai muuttaa huutokaupan pituutta tai päättymisajankohtaa teknisen vian tai muun sellaisen tilanteen vuoksi, jonka Holmasto katsoo tätä edellyttävän, riippumatta siitä, johtuuko tilanne Holmastosta vai ei. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa, Holmasto ei missään tapauksessa vastaa myyjälle mahdollisesti koituvista suorista tai välillisistä vahingoista, ellei vahinko johdu Holmaseton törkeästä huolimattomuudesta. Myyjällä on velvollisuus toteuttaa kohtuulliset toimet tappioiden tai vahinkojen ehkäisemiseksi, estämiseksi tai rajoittamiseksi.
 11. SIIRTO
  Holmastolla on oikeus siirtää myyjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa Holmastolle. Myyjälle on ilmoitettava, mikäli siirto tapahtuu.
 12. FORCE MAJEURE JA VASTUUNRAJOITUS
  Jos Holmaston tai Holmaston alihankkijan näiden ehtojen mukaisten velvoitteiden toteuttaminen estyy tai viivästyy esimerkiksi huutokauppamyynnin peruuntuessa tai maksun viivästyessä force majeure -tapahtuman vuoksi, Holmasto vapautuu vahingonkorvausvastuusta ja muista seurauksista sillä edellytyksellä, että Holmasto ilmoittaa tilanteesta kohtuullisessa ajassa myyjälle. Velvoite on toteutettava sovitulla tavalla heti, kun este poistuu. Force majeure -tapahtumaksi katsotaan Holmastosta riippumaton ennakoimaton tilanne, kuten luonnonkatastrofi, tulipalo, tulva, sota, sodan kaltainen tapahtuma, vallankumous, konfiskaatio, kansallistaminen, takavarikko, ydintapahtuma, terrorismi/terrori-isku, uusi tai muuttunut lainsäädäntö, viranomaisten toimenpide tai työriita.
 13. HENKILÖTIEDOT, RAHANPESU YM.
  Holmasto noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaarta (917/2014) sekä EU:n tietosuoja-asetusta (2016/679). Holmasto, rek.nro FI-0888544-8, Aleksanterinkatu 50, 00100 Helsinki, sähköposti: laskutus@holmasto.fi, puhelin: +358 9 666 500, on rekisterinpitäjä tiedoista, jotka myyjä antaa Holmastolle. Holmaston palvelujen yhteydessä tai muuten Holmastoon liittyvän sopimussuhteen puitteissa annettuja henkilötietoja, kuten nimiä, osoitteita, henkilötunnuksia, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita, käsitellään hallintotarkoituksissa ja Holmaston toimintaan liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi, hyvän palvelun mahdollistamiseksi sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Henkilötietoja saatetaan lisäksi käyttää markkinoiden ja asiakastietojen analysoimiseksi, tilastoihin sekä markkinointitarkoituksiin, kuten kohdistettuun mainontaan, hallinnollisiin viesteihin, tuotetarjouksiin, uutiskirjeisiin yms.Henkilötietoja saatetaan päivittää ja täydentää yksityisten ja julkisten rekisterien avulla. Henkilötietoja saatetaan edellä mainituissa tarkoituksissa luovuttaa muille yhtiöillle, joiden kanssa Holmasto tekee yhteistyötä. Holmasto noudattaa Suomen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisista toimista annettua lakia kaikessa toiminnassaan. Tämä lainsäädäntö perustuu velvoittaviin EU-direktiiveihin. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi Holmasto saattaa joutua käsittelemään henkilöitä koskevia lisätietoja. Myyjällä on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada kirjallista tietoa Holmastolla olevista henkilötiedoista ja näiden tietojen käsittelystä. Lisäksi myyjällä on oikeus pyytää myyjää koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai poistamista. Henkilön, joka ei halua henkilötietojaan käytettävän suoramarkkinointitarkoituksiin, on tehtävä asiasta kirjallinen pyyntö Holmastolle.
 14. ERIKIELISET VERSIOT
  Nämä yleiset myyntiehdot on käännetty eri kielille. Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ratkaisevat.
 15. VALITUKSET
  Elleivät osapuolet pääse valitustilanteessa yhteisymmärrykseen, sinulla on EU:ssa asuvana kuluttajana mahdollisuus ottaa yhteyttä Suomessa Kuluttajariitalautakuntaan, www.kuluttajariita.fi. Voit tehdä valituksen myös Euroopan komission verkkosivujen kautta.
 16. RIITATAPAUKSET
  Mahdolliset riitatapaukset, jotka koskevat Suomessa myyntiin vastaanotettuun kohteeseen liittyvää sopimusta, ratkaistaan Suomen lain mukaisesti yleisessä tuomioistuimessa, ensisijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Holmastolla on myös oikeus haastaa myyjä oikeuteen tämän kotipaikassa.