Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Skip to content
Butik Smycken Ur Mynt Sedlar Samlartillbehör Litteratur Utmärkelsetecken Militaria Medaljer Olympiaföremål Silverföremål Övrigt Auktion Nästa auktion Köp på auktion Sälj på auktion Kvalitetsbedömning och förkortningar Auktionsvillkor Utvärdering Värdering av smycken Värdering av klockor Värdering av föremål Dödsbon För försäkringsbolag Om oss Kontakt HOLMASTO som företag Berättelsen om Holmasto Caritha Holmasto – von Schantz in memoriam 1942-2017 Press & Media Blogg Vi köper guld

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ AUKTIONEN

1. UPPDRAGETS ART OCH OMFATTNING 

Holmasto åtar sig som uppdragstagare att auktionera ut de i Finland inkomna föremålen för uppdragsgivarens (säljarens) räkning i de nätauktioner som finns på bolagets webbplats. Säljaren måste registrera sig hos Holmasto och lämna all information enligt Holmastos rutiner, innan han kan sälja föremål i Holmastos nätauktioner. Om de registrerade uppgifterna ändras ska säljaren själv meddela Holmasto ändringarna. Holmasto förbehåller sig rätten att vägra att registrera uppgifter eller att ta bort uppgifter ur registret utan att ange skäl. “Holmasto” syftar på företaget Rahaliike Holmasto bredvid Mynthandel Ky. Om inte annat avtalats har Holmasto rätt att sälja föremålen som lämnas till försäljning i det auktionsformat som Holmasto bedömer lämpligt (hammarauktion eller nätauktion) och marknadsföra föremålen på annat sätt än genom marknadsplatsen. Om inte annat avtalats har Holmasto friheten att sälja det föremål som lämnas till försäljning i den auktion som ger bäst resultat enligt Holmastos bedömning och vid en tidpunkt som Holmasto finner lämplig. Holmasto har rätt att ändra tidpunkten för auktionen eller avbryta auktionen. Holmasto tar ut en försäljningsprovision (15 %, men minst 20 €) och en objektspecifik bearbetnings- och fotograferingsavgift på 19,75 €. Holmastos kontaktuppgifter är Holmasto, reg.nr FI-0888544-8, Alexandersgatan 50, 00100 Helsingfors, e-post: laskutus@holmasto.fi telefon: +358 9 666 500. 

2. INLÄMNING OCH MOTTAGANDE AV FÖREMÅLET 

Föremål som skickas till försäljning kommer att granskas under listningen. Först efter en sådan granskning beslutar Holmasto om föremålen ska tas emot på auktion. Säljaren garanterar att han har absolut äganderätt. 

3. LAGRING OCH FÖRSÄKRINGSANSVAR 

Holmasto håller föremålen försäkrade från det att de tas emot, till exempel vid inbrott, brand eller vattenskada, samt stöld, för ett värde som motsvarar minimipriset för varje föremål minus försäljningsavgifter eller ett värde motsvarande klubbslag minus försäljningsavgifter. Såvida inte ett minimipris har fastställts eller om det är en utvärderingsorder tillämpas Holmastos preliminära prisuppskattning. Skada som vållats på ett föremål av ansvarig för Holmasto ersätts om Holmasto eller ansvarig för det har handlat vårdslöst. Holmasto ansvarar inte för mindre skador som orsakats på föremålet under visning eller bearbetning. Holmasto har rätt att reparera den skada som orsakats föremålet istället för att betala ersättning, om Holmasto finner det lämpligt. Holmasto är inte skyldig att ersätta säljaren för skada vars belopp överstiger ovan nämnda försäkringsvärde eller minimipris minus försäljningsavgifter. Om Holmasto betalar ersättning för föremålet till säljaren, övergår äganderätten till föremålet till Holmasto och Holmasto har rätt att ta det i besittning. Holmasto tar ut försäkringsavgiften enligt gällande prislista. 

4. OBJEKTBESKRIVNING OCH UTGÅNGSPRIS 

Om inte annat avtalats bestämmer Holmasto de bilder och beskrivningar som presenteras i samband med katalogisering och marknadsföring samt det minimipris som ska fastställas för produkten. Minimipriset sätts i enlighet med god sed i branschen. Minimipriset är bara en uppskattning av var man ska börja bjuda. Det slutliga försäljningspriset för objektet kan vara betydligt högre än utgångspriset, men inte lägre. Det åligger säljaren att ta reda på enligt vilken beskrivning objektet säljs, samt att för Holmasto påpeka eventuella fel som han uppmärksammat i beskrivningen. Holmasto ansvarar inte för felaktig eller ofullständig katalogiseringsinformation så länge informationen inte är väsentlig. 

5. FÖRSÄLJNINGSVALUTA 

Utvärdering, försäljning och betalning av föremål som tas emot för försäljning sker i euro (EUR). Valutan för alla destinationsrelaterade betalningar är också euro (EUR). 

6. AVBRYTNING AV FÖRSÄLJNING 

Säljaren har rätt att annullera försäljningsordern, om inte varan har publicerats ännu. En avgift enligt gällande prislista tas ut för att annullera en försäljningsorder. Om säljaren inte har hämtat ut varan inom den av Holmasto meddelade tidsfristen har Holmasto rätt att ta ut en lagringsavgift enligt gällande prislista samt kostnader för transport och förvaring till externt lager. Förvaring sker på säljarens bekostnad och risk. Holmasto har rätt att hålla varan som säkerhet om Holmasto har fordringar på säljaren. Annullering av en försäljningsorder måste göras skriftligen. 

7. OSÅLDA FÖREMÅL 

Säljaren ska hämta ut de osålda föremålen senast fem (5) dagar efter auktionens slut. På säljarens begäran kan Holmasto ombesörja hemleverans av varan på säljarens bekostnad. Om varan inte hämtas ut eller hemleverans inte begärs inom tidsfristen, och säljaren inte meddelar Holmasto inom samma tidsram som avbrytande av försäljningsförfarandet, har Holmasto rätt att auktionera ut varan igen. I detta fall har Holmasto även rätt att sänka minimipriset efter Holmastos eget gottfinnande. Om Holmasto inte har för avsikt att auktionera ut föremålet igen ska säljaren meddelas detta via post eller mail. Om säljaren efter det att Holmasto skickat en sådan anmälan inte har hämtat ut föremålet inom den av Holmasto angivna tidsfristen har Holmasto rätt att ta ut en förvaringsavgift enligt gällande prislista samt kostnader för transport och förvaring till ett externt lager. Förvaring sker på säljarens bekostnad och risk. Holmasto har även rätt att skänka en osåld vara till en välgörenhetsorganisation, om följande villkor är uppfyllda: ingen har lämnat ett bud på varan, varans ursprungliga minimipris var högst 150 euro, varan har inte hämtats ut. eller begärt hemtagning inom ovan angiven tid och säljaren inte har meddelat Holmasto inom samma tidsram som kommer för att hämta varan. Om föremålet inte har sålts har Holmasto fram till dess att föremålet avhämtas rätt att sälja föremålet vidare med den metod man finner bäst, under förutsättning att försäljningen sker till ett pris vars minsta kvantitet motsvarar det överenskomna minimipriset. Om varan inte har hämtats ut inom tre (3) månader efter att säljaren uppmanats att hämta ut varan, och i inbjudan framgår att varan kan komma att säljas efter en viss tid, har Holmasto rätt att sälja föremål enligt lagen om näringsidkarens rätt att sälja outtagna föremål (688/ 1988). I detta fall bestämmer Holmasto det acceptabla priset. Holmasto har rätt att hålla inne ersättning från försäljningsbeloppet för sådan försäljning för att täcka lagrings- och transportkostnader. Efter avdrag krediteras eventuellt överskott till säljaren. Om Holmasto inte lyckas sälja varan och det ursprungliga utgångspriset för varan inte är högre än 150 euro, har Holmasto rätt att skänka varan till en välgörenhetsorganisation. 

8. ÅNGERRÄTT 

För försäljning genom Holmasto gäller den finska lagen om distansförsäljning och avtal utanför fasta affärslokaler (2005:59) eller den finska konsumentskyddslagen (38/1978). Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Holmasto rätten att publicera föremålet på auktion igen, utan att meddela säljaren i förväg. I en sådan situation har Holmasto inget ekonomiskt ansvar gentemot säljaren avseende förändringar i slutpriset på föremålet som ska säljas vidare. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Holmasto även rätten att kräva ersättning av säljaren. 

9. UTBETALNINGAR / BETALNING 

Resultatbrevet skickas med e-post efter avslutad auktion och kan även ses på den registrerade och inloggade säljarens egen hemsida www.holmasto.fi. Om säljaren inte har uppgett en giltig e-postadress är säljaren skyldig att kontakta Holmasto för att få en slutgiltig förklaring. Information om klubbslag publiceras på webbplatsen, www.holmasto.fi. 

Holmasto betalar cirka trettiofem (35) kalenderdagar efter nätauktionen, under förutsättning att köparen har betalat hela priset och inget klagomål eller annullering av transaktionen har gjorts, och den lagstadgade ångerrätten inte har gjorts. utövats. I en konsumentbutik har köparen en lagstadgad ångerfrist på fjorton (14) kalenderdagar, som börjar när köparen tar varan i besittning. Om köparens ångerfrist inte har löpt ut vid ordinarie betalningstid, skjuts betalning till säljaren upp till den femte (5:e) bankdagen efter ångerfristens utgång, under förutsättning att köparen inte underrättat Holmasto inom ångerrätten. tid som han vill utnyttja sin ångerrätt. Om köparen har informerat Holmasto om detta men inte returnerar föremålet inom lagstadgad tid (returperiod), har Holmasto rätt att kräva försäljningens verkställighet av köparen. I sådant fall skjuts betalningen till säljaren upp till den femte (5:e) arbetsdagen efter utgången av returperioden (dvs högst tjugoåtta (28) kalenderdagar plus fem (5) arbetsdagar från tidpunkten när köparen anses ha tagit föremålet i besittning). Holmasto förvarar mottagna betalningar från köparen på ett kundreservkonto, i enlighet med lagen om redovisningsskyldiga medel. Betalningar görs endast till interna EU-bankkonton eller andra konton som godkänts av Holmasto. Säljaren ansvarar för att kontouppgifterna är korrekta. Holmasto har rätt att vägra betalning från tredje part, det vill säga betalning från annan än köparen. Om säljaren har en förfallen skuld till Holmasto har Holmasto rätt att kvitta betalningen vid reglering av sådan skuld. Holmasto har ingen skyldighet att vidta åtgärder gentemot köparen, och det ansvarar inte gentemot säljaren för att köparen genomför transaktionen. Detta gäller även skada som orsakats säljaren genom försening eller utebliven betalning. Holmasto kommer därför inte att rikta något eventuellt skadeståndsanspråk mot köparen som inte fullgjort sin betalningsskyldighet utan att särskilt avtala om saken med säljaren. 

10. ANSVAR FÖR FEL 

Säljaren påminns om att föremålen säljs i enlighet med de allmänna villkor som Holmasto tillämpar för köpare. Säljaren påminns även om att köparen kan göra gällande fel eller brist i den sålda vara i enlighet med Holmastos allmänna villkor och/eller tvingande konsumentlagstiftning. Om Holmasto ansvarar för fel gentemot köparen av varan har Holmasto rätt att ersätta köparen och kräva ersättning av säljaren som motsvarar värdet av den felrättelse som Holmasto utfört eller den ersättning som betalats till köparen. Säljaren ansvarar för varans äkthet. Om föremålet exempelvis enligt Holmastos bedömning visar sig vara en förfalskning eller en kopia eller har samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism, har Holmasto rätt att betala tillbaka priset till köparen och kräva en motsvarande ersättning från säljare. Om köparen vill häva affären har Holmasto rätt att besluta om hävningen ska accepteras. Om försäljningen hävs har Holmasto rätt, men inte skyldighet, att sälja föremålet igen. Holmasto har ensidig rätt att avbryta auktionen och skjuta upp eller ändra auktionens längd eller sluttid på grund av ett tekniskt fel eller annan sådan situation som Holmasto anser nödvändig, oavsett om situationen är orsakad av Holmasto eller inte. Om inte annat bestäms av tvingande lagstiftning är Holmasto inte i något fall ansvarig för några direkta eller indirekta skador som kan drabba säljaren, såvida inte skadan orsakats av Holmastos grov vårdslöshet. Säljaren är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förhindra, förhindra eller begränsa förluster eller skador. 

11. ÖVERFÖRING 

Holmasto har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med säljaren till Holmasto. Säljaren ska underrättas om överlåtelse sker. 

12. FORCE MAJEUR OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR 

Om fullgörandet av Holmastos eller Holmastos underleverantörs åtaganden enligt dessa villkor förhindras eller försenas, exempelvis när auktionsförsäljningen ställs in eller betalningen försenas på grund av force majeure-händelse, är Holmasto befriad från skadeståndsansvar och andra följder, förutsatt att att Holmasto inom skälig tid underrättar säljaren om situationen. Skyldigheten ska fullgöras enligt överenskommelse så snart hindret undanröjts. En force majeure-händelse anses vara en oförutsedd situation utanför Holmastos kontroll, såsom en naturkatastrof, brand, översvämning, krig, krigsliknande händelse, revolution, konfiskering, förstatligande, konfiskering, kärnvapenhändelse, terrorism/terroristattack, ny eller ändrad lagstiftning , officiell åtgärd eller arbetskonflikt. 

13. PERSONUPPGIFTER, PENGATVÄTT ETC. 

Holmasto följer den finska personuppgiftslagen (523/1999) och ramverket för informationssamhället (917/2014) och EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Holmasto, registreringsnummer FI-0888544-8, Alexandersgatan 50, 00100 Helsingfors, e-post: laskutus@holmasto.fi, telefon: +358 9 666 500, ansvarar för de uppgifter som säljaren lämnar till Holmasto. Personuppgifter som lämnas i samband med Holmastos tjänster eller på annat sätt inom ramen för ett avtalsförhållande relaterat till Holmasto, såsom namn, adresser, personnummer, telefonnummer och e-postadresser, behandlas för administrativa ändamål och för att fullgöra skyldigheter relaterade till Holmastos verksamhet. , för att möjliggöra god service och för att följa lagstadgade skyldigheter. Personuppgifter kan även användas för marknads- och kunddataanalys, statistik och marknadsföringsändamål, såsom riktad annonsering, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev etc. Personuppgifter kan uppdateras och kompletteras med hjälp av privata och offentliga register. För ovannämnda ändamål kan personuppgifter komma att överföras till andra företag som Holmasto samarbetar med. Holmasto följer den finska lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i all sin verksamhet. Denna lagstiftning bygger på bindande EU-direktiv. För att uppfylla lagstadgade skyldigheter kan Holmasto behöva behandla ytterligare uppgifter om individer. Säljaren har på skriftlig begäran rätt att få skriftlig information om de personuppgifter som finns hos Holmasto och behandlingen av dessa. Dessutom har säljaren rätt att begära rättelse eller radering av felaktiga uppgifter om säljaren. En person som inte vill att deras personuppgifter ska användas för direktmarknadsföringsändamål ska göra en skriftlig begäran till Holmasto. 

14. VERSIONER PÅ OLIKA SPRÅK 

Dessa allmänna försäljningsvillkor har översatts till olika språk. Om det finns skillnader mellan versioner på olika språk är det villkoren på finska som gäller. 

15. KLAGOMÅL 

Om parterna inte kan komma överens vid ett klagomål har du som konsument bosatt i EU möjlighet att kontakta Finlands konsumenttvistenämnd, www.kuluttajariita.fi. Du kan också lämna in ett klagomål via EU-kommissionens webbplats. 

16. TVISTER 

Eventuella tvister angående avtalet som rör det föremål som tagits emot för försäljning i Finland kommer att lösas i enlighet med finsk lag vid allmän domstol, i första hand i Helsingfors tingsrätt. Holmasto har även rätt att stämma säljaren i säljarens bostadsort.